KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES

KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES RECRUITMENT- 2020

Application for the post of Fire Station Officer(Non Kalyana Karnataka & Kalyana Karnataka) -2020
CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÁ¢üPÁj (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð – 2020

(ISO 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁt PÀÈvÀ)

(Only Men)
Notification No: EST(7)47/RECRUITMENT/2019-20
Written Exam is Fixed on 8th August 2021 (Tentatively)
Date News & Events
FEB
25
2020

PST- PET Call letter has been uploaded for POST OF FIRE STATION OFFICER, Download (from My Application Link) and attend the PST- PET on date mentioned in the call letter without fail.

SEP
14
2020

CVß±ÁªÀÄPÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ vÀAvÀædë (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹, vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæAiÀiÁV®èzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï JA J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

CORRIGENDUM

CORRIGENDUM


Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION 22/06/2020
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION 27/07/2020
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE 29/07/2020
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
FIRE STATION OFFICER GM 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
20/07/2020
v
SUBMIT

CLEAR
(BORN BETWEEN 20/07/1994 AND 20/07/1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 20/07/1992 AND 20/07/1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
FIRE STATION OFFICER
Must be holder of a degree in Science with chemistry as one of the subjected from any recognized University or Equivalent.
FIRE STATION OFFICER
1) «zÁåºÀðvÉ: CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÁ¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ :
8.1) ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ: ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «eÁÕ£À ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢zÀÄÝ, gÁ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄß MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ
(Degree in Science with Chemistry as one of the subject) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 20.07.2020 PÉÌ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
n¥ÀàtÂ:
8.2.1) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÆ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
8.2.2) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢üvÀ«zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢üvÀ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GwÛÃtð ºÉÆA¢zÀ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. .

Non KK & KK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Post Count KK Post Count NON-KK Total Classification of Posts
01 FIRE STATION OFFICER Yes 10 26 36 Category
Total 10 26 36
  • 1.Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4.Written Examination will be held on same day at all Centre.